سایت همسریابی موقت هلو


آهنگ تولدت مبارک خارجی

آهنگ تولدت مبارک عشقم جز تو کسی رو ندارم حواسم بهت هست اصلا حالیم نبود که دارم چه حرفایی رو بهش میزنم! آهنگ تولدت مبارک رفیق من باید آزارش بدم!

آهنگ تولدت مبارک خارجی - تولدت


تصویر آهنگ تولدت مبارک

 از جام بلند شدم بهتر دیگه دربارش حرف نزنیم. فقط نزار آهنگ تولدت مبارک بفهمه امروز چه اتفاقی بینمون افتاد باشه ؟ اما آهنگ تولدت مبارک خارجی تو رو نبخشیدم باشه اما بذار بین خودمون بمونه قول میدم جبران می کنم این ناراحتیت رو، باشه ؟ با اخم و صورت تو هم رفته زل زد بهم و گفت: حیف که خیلی دوست دارم حرفش بهم چسبید، طوری که به زحمت لبخندم رو جمع کردم نشستم کنارش و پیشونیش رو بوسیدم من که عاشقتم چپ چپ بهم نگاه کرد اما در کمال ناباوری من، خیلی آروم چرخید و نشست رو پاهام و من رو تو آغوشش گرفت!

دقیقا مثل اولین باری که بغلم کرد. ..! ولی این بار شوک بهم وارد نشد! آروم گرفتم. .. واقعا چرا باید آهنگ تولدت مبارک عربی دختر محمد می شد ؟ کاش حداقل تو این آهنگ تولدت مبارک آهنگ تولدت مبارک دخترم برای خودم بود. دست هام رو دورش پیچیدم و یه بوسه روی سرش زدم. ..

آهنگ تولدت مبارک عشقم هم مقصر

قبول دارم حرفی که زدم بد بود و آهنگ تولدت مبارک عشقم هم مقصرم، اما دیگه این کار رو باهام نکن، چون دیگه نمی ببخشمت، حتی اگه اندازه الان دوست داشته باشم. آهنگ تولدت مبارک هایده خیلی کم می بخشم، خیلی کم پیش میاد کسی رو انقدر دوست داشته باشم.

پس دیگه بینمون آتیش نریز، چون اون وقت من همه آهنگ تولدت مبارک عربی آتیش ها رو برای سوختن دوتامون باد میزنم. سرش رو آورد بالا و عمیق و جدی بهم نگاه کرد آهنگ تولدت مبارک رفیق من دیوونه تر از این حرف هام بهش لبخند زدم: با این که دختر کوچولویی هستی اما تهدید هات خیلی گندس خیلی برام عزیزی که از این سیلی گذشتم! دیگه به من توهین نکن متوجه شدی ؟

  • چشم دوباره من رو تو آغوش گرفت و آهنگ تولدت مبارک دخترم بار عمیق تر تو بغلم فشارش دادم. ..
  • کار سختی بود بد شدن باهاش! خیلی سخت. ..
  • دندونم درد می کنه بمیرم من که همچین کاری کردم نه نمی خوام بمیری، آهنگ تولدت مبارک عشقم جز تو کسی رو ندارم حواسم بهت هست اصلا حالیم نبود که دارم چه حرفایی رو بهش میزنم! آهنگ تولدت مبارک رفیق من باید آزارش بدم! باید عذاب بکشه!
  • چرا دارم میگم مواظبشم؟
  • این حرف مسولیت نداشت ؟
  • چشم هام رو رو هم فشار دادم تا فکرم رو برای این لحظه ها آروم کنم. ..

واقعا قبل از آهنگ تولدت مبارک من زندگی می کردم! ؟ واقعا مضحک بود » نه « جوابش یه. من که اختیار از دستم رفته بود! اما آهنگ تولدت مبارک خارجی تا احساس خطر کرد ازم فاصله گرفت و خواست بچرخه بره رو مبل که ناخواسته دستم رو دورش چرخوندم تا نره!

آهنگ تولدت مبارک هایده که از این اخلاق ها نداری ؟

آهنگ تولدت مبارک با چشم های شیطون و براقش بهم عمیق نگاه کرد و گفت: پا ندارم فرار کنم اما آهنگ تولدت مبارک هایده که از این اخلاق ها نداری ؟

با همون حالت خماری که بهم داده بود جوابش رو دادم تو منو از همه چی انداختی خیلی قشنگ خندید و با آهنگ تولدت مبارک دخترم که کار سختی بود دست هام رو شل کردم تا بره سر جاش. .. آهنگ تولدت مبارک عربی آینه کوچیک داری خودمو داخلش ببینم ؟ صورتم درد می کنه نگاه کردم به صورتش. .. یعنی حقم آهنگ تولدت مبارک خارجی بود، جای انگشت هام رو صورتش رنگ کبودی انداخته بود و درد می کرد. چشم هام رو محکم رو هم فشار دادم نه ندارم نمی خواد خودت رو ببینی پوست خودمو می شناسم مطمئن ام الان جای دست هات کبود شده دست کشیدم داخل موهام ببخشید بخشیدمت اگه دیگه تکرار نشه لپمو کشید و با لبخند گفت: بیشتر از این حرف ها دوست دارم بعضی وقت ها یهویی یه حرف هایی رو میزد که دلم می خواست از فوران احساساتم بگیرمش و محکم فشارش بدم تو بغلمو آهنگ تولدت مبارک پسرم جدید ۱۴۰۰ گوشت، پوست و خونم حلش کنم تا آروم بشم!

مطالب مشابه


آخرین مطالب