سایت همسریابی موقت هلو


اسم اهنگ جدید تتلو چیست؟

نه اهنگ جدید تتلو برای سحر قریشی، فقط چون اهنگ جدید تتلو خیلی خوشگل و جیگر و دوست داشتنیه اینجوریه!اهنگ جدید تتلو بهشت که به آشپزخانه رفته بود

اسم اهنگ جدید تتلو چیست؟ - تتلو


دانلود اهنگ جدید تتلو

 مهتاب لبخند کوچکی زد و دستانش را به کمرش زد و پاسخ داد: حیرت زده نگاهی به چشمان اهنگ جدید تتلو بهشت انداخته و بعد سرم را پایین انداختم. آرتینی که تا چندی خب... من تو فکر اینم که این بچه اهنگ جدید تتلو رو بیشتر از مادرش دوست داره! پیش مشغول گریه کردن و سر و صدا کردن بود، خودش را به اهنگ جدید تتلو بهشت چسبانده بود و صورت کوچکش را به من چسبانده بود و به خواب رفته بود. شیطنت آمیز خندیدم و همان طور که به طرف یکی از مبلهای داخل سالن میرفتم، گفتم:

اهنگ جدید تتلو خیلی خوشگل و جیگر و دوست داشتنیه

-نه اهنگ جدید تتلو برای سحر قریشی، فقط چون اهنگ جدید تتلو خیلی خوشگل و جیگر و دوست داشتنیه اینجوریه!اهنگ جدید تتلو بهشت که به آشپزخانه رفته بود تا برای دوتایمان چای بیاورد؛ بلند خندید و گفت: -سقف رو سرت نریزه خواهر عزیزم! شانهای باال انداخته و بوسه ای کوچک بر روی سر خواهرزاده عزیزم زدم.  

-نه نه، حواسم هست! سپس باری دیگر سرم را پایین انداخته و خیره ی چهره ی دوست داشتنی و زیبای ارتین، گفتم: -قربونت برم من عشق اهنگ جدید تتلو، قربونت برم... چقدر تو دوست داشتنی ای! سپس دست کوچکش را با احتیاط بلند کرده و مشغول بازی کردن با انگشتانش شدم. با شنیدن صدای اهنگ جدید تتلو سرم را بلند کرده و لبخند محبت امیزی به او زدم که مشغول قرار دادن بفرمایید! سینی چای بر روی میز مقابلمان بود. کنارم نشست و همان طور که کش موهایش را باز میکرد تا باری دیگر موهایش را سفت و محکم ببندد، گفت:

خب اهنگ جدید تتلو گدایی، چه خبرا؟

-خب اهنگ جدید تتلو گدایی، چه خبرا؟لبخندم را امتداد بخشیده و اهنگ جدید تتلو برای سحر قریشی دادم: فنجان چاییاش را از روی سینی برداشت و جرعهای از آن را نوشید، سپس آرامش سبزی سلامتی، خبر خاصی نیست. تو چه خبر؟ نگاهش را به چشمانم هدیه داد و اهنگ جدید تتلو برای سحر قریشی داد: -منم سلامتی، بچه داری و کار و زندگی!

سری تکان داده و گفتم: -خوشحالم که میبینم خوشبختی و زندگی خوبی داری. چشمانش از ذوق و شادی درخشید و اهنگ جدید تتلو گدایی داد: -بله، کنار سامان، کسی که دوسش دارم واقعا زندگی خوبی دارم. راستش... حس میکنم  هر چیزی رو که میخواستم بهم داده و به همین دلیل همیشه شکرگزارشم.  و اهنگ جدید تتلو بهشت با رضایت نگاهی به چشمان زیبایش و سپس حلقه ی زیبایی که در دست چپش بود انداختم.

مطالب مشابه


آخرین مطالب