سایت همسریابی موقت هلو


اهنگ مال خود من باش با گیتار خواننده

اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای بچه بینمون و این وضعیت اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل آزارم میداد. حرکت کردم

اهنگ مال خود من باش با گیتار خواننده - اهنگ


اهنگ مال خود من باش با گیتار با عکس محلی

ما این فکر رو پس زدم ؛ اهنگ مال خود من باش با گیتار اصلا نمی دونست که چرا باید آزار ببینه! نامردی بود حداقل باید می فهمید دلیلش رو بعد. .. اهنگ مال خود من باش با گیتار بی کلام کار بخیش تموم شد و دکتری که بالا سرش بود منو کشید کنار رو با یه لحن بدی گفت: دیگه زور و گندگیت رو به یه دختر ضعیف نشون نده. یکی از دندون هاش شکسته و داخل دهنش زخم شده. زد رو شونم و آروم گفت: نیم کیلو باش اما مرد باش ازم فاصله گرفت و رفت. .. بعد از مدتی بالاخره کارهاش تموم شد و می تونستیم از بیمارستان خارج بشیم. روی صندلی چرخدار گذاشتمش و تا دم ماشین رفتیم و برگشتنی یکی ازم گرفت و مریض خودش رو برد. ..

اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای بچه بینمون

سوار ماشین شدم و به راه افتادم. .. اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای بچه بینمون و این وضعیت اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل آزارم میداد. حرکت کردم به طرف خونه ی خودم فرزاد با این وضعیت اهنگ مال خود من باش با گیتار رو میدید، عمرا اجازه میداد ببرمش با خودم! وارد حیاط خونه شدیم و پیاده شدم تا اهنگ مال خود من باش با گیتار بی کلام رو بغل بگیرم و تا خونه ببرم، اما چنان داد زد که واقعا یه لحظه ترسیدم!

به من دست نزن اعصابش از دستم خورد بود اشکال نداره. دوباره خم شدم برش دارم که این بار بهم فحش داد!! بهت گفتم بهم دست نزن کثافت، ازت کمک نمی خوام حیوون روانی. .. بقیه حرف هاش رو انگلیسی زد و رو شکر متوجه نشدم دیدم داره زیاده روی می کنه و منم اصلا ناز کشیدن بلد نبودم! مجبور شدم با یه چهره جدی بهش بگم: ببین این جا تنهاییم خب ؟ اگه بخوای یه بار دیگه صداتو اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای زن طوری برام بلند کنی و فحش بدی، این بار چنان میزنم که زبونت رو از دست بدی. متوجه شدی ؟ بی حرف و دلخور بهم نگاه می کرد. ..!

مثل یه بچه خوب ساکت باش تا ببرمت داخل حرف بزنیم حرفی نزد و من این بار بی مشکل برش داشتم و حرکت کردم به داخل خونه. .. اهنگ مال خود من باش با گیتار کاملش خیلی آروم روی مبل گذاشتمش و خودم نشستم رو به روش روی میز وسط مبل. .. دیگه گریه نمی کرد اما آماده به جنگ به من نگاه می کرد! آروم و شمرده طوری که جو رو آروم تر کنم باهاش صحبت کردم ببین من از کارم پشیمون شدم، اون هم به طور کامل؛ و به نظرم این پشیمونی باید دلیل خوبی بشه برای این که تو فراموش کنی اون اتفاق رو و منو ببخشی اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل ازت متنفرم، آره من عین بابامم، اما شک نکن بدتر از اونم، تو من رو زدی! انتظار نداشته باش فراموش کنم اما من دارم ازت معذرت خواهی می کنم!

انتظار داری با یه معذرت خواهی دندون و دهن من خوب بشن ؟! نه ولی حداقل بدونی که پشیمونم و رفتارت باهام تغییر نکنه ارزشمنده با خشونت داشت بهم نگاه می کرد و من دیگه بیشتر از اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای زن بلد نبودم معذرت خواهی کردن رو! اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل ؟ من واقعا بیشتر از این بلد نیستم ببخش منو اهنگ مال خود من باش با گیتار سرش رو به سمت چپ چرخوند و دست به سینه شد و باز هم جوابی بهم نداد!

اهنگ مال خود من باش با گیتار بی کلام مگه نگفتی منو دوست داری ؟

اهنگ مال خود من باش با گیتار بی کلام مگه نگفتی منو دوست داری ؟

پس چرا بخاطر اون حس الان منو نمی بخشی و یه فرصت دیگه بهم نمیدی ؟

فرصت بدم که دوباره با اون دست های آهنی بزنی منو ؟

قول نمی تونم بدم، اما تمام تلاشم رو می کنم تا جایی که بشه دیگه آسیبی نبینی خوبه ؟

هه واقعا پرویی همین قدر که می خوام تلاشمو کنم باید بری تو آهنگ مال خود من باش با گیتار ریمیکس گوش کنی دختر خوب زل زد تو چشم هام تو، اهنگ مال خود من باش با گیتار سورن! همتون حرف هایی رو می زنید که دو پلو هستن! ؟ چرا نمی گید چه خبره ؟ برای اهنگ مال خود من باش با گیتار محلی کامل چه مشکلی پیش اومده ؟ چرا آنقدر رفتارهاتون باهام فرق می کنه ؟ تو چرا یهو با من انقدر بد شدی ؟باربد اهنگ مال خود من باش با گیتار با صدای بچه من نمی دونم چیکار کردم که تو رفتارهات تغییر کرده! حداقل بهم بگو ؟ بذار بدونم چرا آنقدر بد شدی باهام ؟

مطالب مشابه


آخرین مطالب