سایت همسریابی موقت هلو


اهنگ مال خود من باش محلی نیست

اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار دفعه آخرت باشه اهنگ مال خود من باش محلی اون طوری چپ و راست می کنی. اه لعنتی باز عصبی شدم زدم کانال انگلیسی!

اهنگ مال خود من باش محلی نیست - مال خود من باش


آهنگ اهنگ مال خود من باش محلی

 تو دستش و برسی کرد چی شده!! خانم از سوسک ترسیده دوییده رو شیشه ها وای اهنگ مال خود من باش محلی غمگین از دست تو باید بری دکتر دارم می برمش پس مکث نکن زود برید بیاید اهنگ مال خود من باش محلی باز داد زدم فرزاد منو با این تنها نزار! اهنگ مال خود من باش محلی کامل دست تکون داد و رفت و اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار یه لبخند شیطانی زد بهم و حرکت کرد و من رو گذاشت داخل ماشین و خودش پشت فرمون نشست و حرکت کرد. .. حرصمو در آورده بود از کاراش، داشتم می ترکیدم!

محکم زدم رو داشبورد و داد زد: اگه یه بار دیگه از اون حرکت ها با من انجام بدی دو تا سیخ بر میدارمو کبابت می کنم ؛ فهمیدی! ؟ اهنگ مال خود من باش محلی کامل ریمیکس با چشم های گرد شده نگاهم کرد کسی رو تهدید کن که تأثیر بذار روش! انگشت اشارمو به صورت تهدید گرفتم جلوش و داد زدم تاثیر نزار روت ببین چطوری حالت رو می گیرم، اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار دفعه آخرت باشه اهنگ مال خود من باش محلی اون طوری چپ و راست می کنی. اه لعنتی باز عصبی شدم زدم کانال انگلیسی! نفهمید چی گفتم فکر کنم ؟

تا جایی که فارسی گفته بودمو دوباره گفتم و سعی کردم بقیه جمله رو هم فارسی بگم و آخرش هم همون انگشتم رو کشیدم رو گردنم که یعنی میکشمت اما بی صدا فقط می خندید! کاش یکم می رفتی به مادرت تا اون پدرِ. .. اهنگ مال خود من باش محلی کامل ریمیکس خانواده اهنگ مال خود من باش محلی کامل یه بی خانواده حق نداره نظر بده، فهمیدی ؟ وسط خیابون زد رو ترمز و وحشتناک یه نگاه بهم انداخت و با یه قدرتی که برای من مثل برخورد با تریلی بود زد تو گوشم! اهنگ مال خود من باش محلی با صدای بچه که سرم خورد به داشبرد! ناباورانه بهش نگاه می کردم! از درد صورت و دندون نفسم بالا نمی اومد اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار نا باورانه نگاه کردم بهش! اهنگ مال خود من باش محلی کامل چیکار کردم! خشکم زده بود! من!

  • من زدم تو گوشش! ؟
  • با صدای بوق های ممتد ماشین پشت سرم مجبور شدم حرکت کنم. .
  • حتی برای خودم هم وحشتناک به نظر می رسید کارم!
  • اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار کامل رو نمی دونم!
  • بهش نگاه کردم، داشت از سرش خون می اومد! لعنت به اون روی بی اختیارم!
  • بکش اهنگ مال خود من باش محلی که همچین کاری کردم!

اصلا متوجه نشدم با چه سرعتی و چه جور رسوندمش بیمارستان و حتی فرصت ندادم برانکارد بیارن! خودم برش داشتم دوییدم داخل و سریع کارهای پذیرشی رو انجام دادم و اهنگ مال خود من باش محلی با صدای بچه و پرستارها جمع شدن دورش. ..اهنگ مال خود من باش محلی کامل ریمیکس یکی سرش رو داشت درست می کرد یکی دندون هاش رو و دو نفر هم مشغول باز کردن پانسمان پاهاش بودن. ..

اهنگ مال خود من باش محلی غمگین که خیلی آروم و مظلوم بی صدا اشک می ریخت

نگاه کردم به اهنگ مال خود من باش محلی غمگین که خیلی آروم و مظلوم بی صدا اشک می ریخت! اهنگ مال خود اهنگ مال خود من باش محلی کامل باش محلی اون رو خوب شناخته بودم؛ اصلا نمی اومد این چهره به دختری که همیشه پر انرژی مغروره! نشستم روصندلی و پشیمون سرمو گرفتم تو دست هام. .. اما یاد ضربه ی محکمی که بهش زدم افتادم و به دستم نگاه کردم. ..اهنگ مال خود من باش محلی با گیتار محکم مشتش کردم ولی تمام تلاشم رو انجام دادم تا نکوبونمش به دیوار، واقعا پشیمونی اصلا سودی داشت ؟

آهنگ مال خود من باش محلی مازندرانی کامل رسید به گوشم

صدای ناله های آهنگ مال خود من باش محلی مازندرانی کامل رسید به گوشم! رفتم کنارش و دستش رو گرفتم تو دستم. .. از درد محکم فشار میداد دستم رو و من اون لحظه متوجه شدم که اون سیلی چقدر محکم بوده. یه آه کشیدم و دستش رو محکم تر گرفتم تا شاید بفهمه چقدر پشیمونم! اما یه صدایی انگار دم گوشم تکرار می کرد اون دختر محمده، چرا باید بخاطر اون سیلی پشیمون باشی ؟ ا

مطالب مشابه


آخرین مطالب