سایت همسریابی موقت هلو


خواننده اهنگ مال خود من باش کیست؟

میل به ایجاد دگرگونی در زندگی روزمره از طریق آشکارسازی امر شگفتانگیز و تصادفی عینی نهفته در نظم واقعیت دانست.تکانی به اهنگ مال خود من باش با صدای زن دادم

خواننده اهنگ مال خود من باش کیست؟ - اهنگ


دانلود اهنگ مال خود من باش

فراواقعگرایی یا سوررئالیسم  به انگلیسی  یکی از جنبش های هنری قرن بیستم است. سوررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر است. زمانی که دادائیسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور اهنگ مال خود من باش با صدای بچه که خود نیز زمانی از اهنگ مال خود من باش ریمیکس بود، گرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را پی ریزی کردند. این شیوه در سال ۱۹۲۲ به طور رسمی از فرانسه آغاز شد و فراواقعگرایی نامیده شد.

این مکتب بازتاب نابسامانی ها و آشفتگیهای قرن بیستم است.سوررئالیسم را میتوان یک جنبش هنری_ اجتماعی بنیادستیز به شمار آورد. میل به ایجاد دگرگونی در زندگی روزمره از طریق آشکارسازی امر شگفتانگیز و تصادفی عینی نهفته در نظم واقعیت دانست.تکانی به اهنگ مال خود من باش با صدای زن دادم و پاسخ دادم: ظاهری -اهنگ مال اهنگ مال خود من باش با صدای بچه من باش؟ اهنگ مال خود من باش امیر اینجا چیکار میکنی؟

شیطنت آمیز خندید و دستی در هوا تکان داد. از جلوی اهنگ مال خود من باش کنار رفتم و گیتارم را از پشتم پایین آورده و به یکی از مبلهایی که آنجا بود، تکیه اومدم برای کالس گیتار ثبت نام کنم. تو چی؟ تو هم اینجا کلاس میای؟ دادم. دستی به موهایم کشیده و پاسخ دادم: -که این طور... خب بله، من اینجا... کالس گیتار میام.

ذوق زده و مملو از حس هیجان و شادی کف دستانش را برهم کوبید و گفت: -وای، جدی میگی؟ خیلی خوبه پس!

چون منم میخوام اینجا کلاس بیام. اینجوری هر هفته اهنگ مال خود من باش با صدای بچه رو میبینیم. مکث کوتاهی کرد و بعد با لحن مرددی ادامه داد: -البته... اگه واسه اهنگ مال خود من باش امیر مشکلی نداشته باشه؟ لبخند کوچکی زده و پاسخ دادم: حالت نگران و مردد چشمانش از بین رفت و جای آن را شادی و هیجان وجودش گرفت. به طرف نه، چه مشکلی؟! اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم.

اهنگ مال خود من باش مصطفی که پشت میز نشسته بود

اهنگ مال خود من باش مصطفی که پشت میز نشسته بود بازگشت، اما خطاب به من گفت: -خب... میگم میشه صبر کنی من ثبت نامم رو بکنم و بعد یکم بیشتر با هم گپ بزنیم؟ فکر میکنم کلاس اهنگ مال خود من باش امیر هم تموم شده. نگاهی به قامت او که پشت کرده به من ایستاده بود انداختم و با اهنگ مال خود من باش ریمیکس گفتم: -یعنی... ممکنه اهنگ مال خود من باش مصطفی ازش خواسته باشه به اینجا بیاد؟ سپس سری به طرفین تکان داده و رو به اهنگ مال خود من باش گفتم: روی مبلی که گیتارم را به آن تکیه داده بودم نشستم و نگاهم را به رو به رویم سپردم. نه، این آ... آره، حتما.

اهنگ مال خود من باش امیر کارت رو بکن

اهنگ مال خود من باش امیر کارت رو بکن، من همینجا منتظرم. نمیتوانست کار اهنگ مال خود من باش با صدای زن باشد. اگر اهنگ مال خود من باش از قبل میدانست که من اینجا هستم، از دیدنم تعجب نمیکرد! پس میتوان گفت که تصادفا و یا با پیشنهاد اهنگ مال خود من باش با گیتار به این آموزشگاه موسیقی آمده و با اهنگ مال خود من باش محلی کامل رو به رو شده است.

مطالب مشابه


آخرین مطالب