سایت همسریابی موقت هلو


دانلود اهنگ جدید تتلو پرواز

ببرمت اتاقت خودم میرم پس دانلود اهنگ تتلو نگو نه روصدا می کنم لازم نکرده نصف شبی اهنگ جدید تتلو 1400 رو بیدار کنی گفتم خودم میرم داری به من زور می گی ؟

دانلود اهنگ جدید تتلو پرواز - اهنگ جدید تتلو پرواز


تصویر دانلود اهنگ جدید تتلو پرواز

بغضم بیشتر شد و اهنگ جدید تتلو 1400 جوابشو دادم مسخرم نکن خندید و سرش رو به مخالف صورت من چرخوند تا مثلا نبینمش! اهنگ پرواز قدیمی چه فکری می کرد ؟ از سوسک می ترسی ؟ همه می ترسن دیگه از چی می ترسی ؟ روحم درد داشت و الان جسمم هم آسیب دیده بود و این سوال اهنگ جدید تتلو پرواز همه چی رو به هم ریخته تر کرد، طوری که یه جواب از ته قلبم از لب هام پرید بیرون.. . دانلود اهنگ تتلو نگو نه از بی توجهی تو به هم نگاه کرد و پلک زد.. .

دانلود اهنگ تتلو نگو نه انداختم

انگار جوابی برای حرفم نداشت! دانلود اهنگ تتلو نگو نه انداختم پایین و به کف پاهام نگاه کردم.. . هر دوتا پاهام از کار افتاده بودن و هیچ کسی رو برای کمک ندارم جز مردی که غرورمو می شکنه.. .! خیلی با احتیاط خواستم بلند بشم، اما تا فشار اومد به کف پاهام جیغم به هوا رفت خواست کمکم کنه که پسش زدم کمکت رو نمی خوام میگی تحمل بی توجهی منو نداری بعد خودت می خوای که کاری باهات نداشته باشم! ؟ وقتی منو پس می زنی حرف من فقط حرف منه نه تو بچه نشو بذار کمکت کنم ببرمت اتاقت خودم میرم پس دانلود اهنگ تتلو نگو نه روصدا می کنم لازم نکرده نصف شبی اهنگ جدید تتلو 1400 رو بیدار کنی گفتم خودم میرم داری به من زور می گی ؟

نخیر دارم غرورمو حفظ می کنم سرش رو کج کرد و با یه چهره ی آروم حرفی زد که ترکوندتم این رو جلو کسی بگو که آنقدر قدرت نداشته باشه غرورت رو هر موقع بخواد بشکنه! نه پیش کسی که هر لحظه می تونه خوردت کنه واقعا اهنگ جدید تتلو پرواز بود که اهنگ پرواز قدیمی حرف ها رو می زد ؟! داشت پولش رو به روخم می کشید ؟ یا پناهم بودنش رو ؟ دست گذاشتم رو قفسه سینش تا هولش بدم عقب و بتونم نفس بگیرم، حرف هاش چرا بوی نفرت میداد!! مگه من چیکار کرده بودم ؟؟ فشار دست هام تأثیری تو فاصلمون نزاشت!

و این اصلا عجیب نبود برام شاید اگه دانلود اهنگ تتلو نگو نه یا سورن یه هر کس دیگه به جز باربد بود اون روی وحشی بازی هام بالا می اومد تا لحظه آخر باهاش برخورد سختی می کردم اما اهنگ جدید تتلو 1400 نه! حتی ضعفی که جلوش داشتم هم ته ته قلبم برام لذت داشت ؛ نمیدونم! شاید دلیلش اون باوری که ازش داشتم و یا عشقی که از خوبی هاش تو وجودم ریشه کرده بودش.. . خیلی طولانی شده بود نگاه های دلخورم تو چشم هاش.. . سکوت کردم و روی زمین سرد آشپزخونه دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم.. . اهنگ جدید تتلو پرواز ولی نه حر فی زد و نه حتی تکون خورد.. .

دلم نمی خواست جوابش رو بدم! منی که حتی موقعیتش پیش اومده بود که با مردها دعوا های خیابونی داشته باشم! منی که زبونم حریفی نداره! بغضمو قورت دادم و چشم هام رو بستم تا شاید خواب منو ببره و از این جو دورم کنه.. .

دست های اهنگ جدید تتلو 1400 رو روی پوست تنم حس کردم

هنوز به دقیقه نرسیده بود که دست های اهنگ جدید تتلو 1400 رو روی پوست تنم حس کردم و با یه حرکت منو تو بغلش گرفت و حرکت کرد.. . چشم هام رو محکم رو هم فشار داده بودم تا جلوی خودم رو بگیرم تا اون خوی جنگجوییم نیاد بالا و دعوامون نشه.. .! که تو صلح رسیدیم به تخت و منو خوابوند. پایین نیمه تاریک بود اما اتاق کاملا روشن و پر نور، اهنگ جدید تتلو پرواز از بالا تا پایین نگاهم می کرد و هر لحظه احساس می کردم چشم هاش گرد تر رو صورتش قرمز تر می شد! حقم داشت.. . اما بی توجه بهش چرخیدم و اهنگ پرواز قدیمی بهش دراز کشیدم و بالشت رو گذاشتم رو سرم تا نبینمش همین که چشم هاش گیر افتاده بود 

مطالب مشابه


آخرین مطالب