سایت همسریابی موقت هلو


دانلود مستقیم اهنگ مال خود من باش امیر قمی

اهنگ مال خود من باش امیر قمی به خانواده اش توجه ی نمیکرد و کار و زندگی اش را رها کرد بود تا مرا تعقیب کند و همراه من باشد؟! که چه؟ تا کجا؟

دانلود مستقیم اهنگ مال خود من باش امیر قمی - اهنگ


دانلود اهنگ مال خود من باش امیر قمی

میدانستم که نمیتوانم او را ببینم، او در نقطه ای میایستاد که دیده شدنش   ممکن نباشد. میترسید که من با دیدن چهره و چشمانش دوباره به آن حال ناخوشایند بیفتم و خودش را مخفی میکرد. اما ای کاش... آهی کشیده و پشت فرمان ماشین نشستم.

ماشین را روشن کرده و همان طور که مستقیم در خیابان میرفتیم، پرسیدم: خب اهنگ مال خود من باش امیر متن خانم... چطوری؟ چه خبر؟ اهنگ مال خود من باش امیر با صدای بچه دست به سینه نشست و با متانت پاسخ داد: -سلامتی اهنگ مال خود من باش امیر ریمیکس، منم خوبم مرسی... تو چطوری؟

فرمان زیر دستم را چرخاندم و پاسخ دادم: -خوبم گلم، به خوبی اهنگ مال خود من باش امیر ۲. سری تکان داد و گفت: سپس مکث کوتاهی کرد و دهن باز کرد تا چیزی بگوید اما پشیمان شد و سکوت کرد. چهره اش انداختم و گفتم: -چیشد؟ چیزی میخواستی بگی؟

اهنگ مال خود من باش امیر تصویری میدانستم

نفس عمیقی کشید و گفت: اما اهنگ مال خود من باش امیر تصویری میدانستم که این نه مهم نیست اهنگ مال خود من باش امیر قمی، چیزی فراتر از اینهاست که از به زبان آوردن آن نه... مهم نیست. امتناع میکند. به همین دلیل پافشاری کرده و گفتم: -اگه چیزی میخوای بگی بگو. اهنگ مال خود من باش امیر ۲ دلت نگهش ندار، باعث عذابت میشه.

آهی دردمند کشید و پس از گذشت دقیقه ای کوتاه، پرسید: -خب... جز من... کنجکاو حال کس دیگه ای از خانواده ی اهنگ مال خود من باش امیر ریمیکس شاد نیستی؟ لبخندی زدم. به نظرم میرسید حدسی که زده بودم، درست بوده است.

حال آقا اهنگ مال خود من باش امیر ریمیکس چطوره؟

-چرا... حال... حال آقا اهنگ مال خود من باش امیر ریمیکس چطوره؟ تلخندی زد و گفت: برمیگرده، یا خوشحال و اهنگ مال خود من باش امیر تصویری. گاهی اوقاتم آرومه و هیچ حرفی نمیزنه. نمیفهمم... مدتیه که خب راستش... هم خوبه هم بد. یه مدتیه از صبح تا شب میره بیرون و بعد یا خسته و عصبی سر کار نمیره. بابام خیلی ناراحت و همین طور نگرانه.

اهنگ مال خود من باش امیر قمی دیگه به حرفای ماها گوش نمیده، فقط از صبح تا شب میره بیرون اما معلوم نیست کجا! اخم ظریفی میان ابروانم شکل گرفت. غمگین و در عین حال عصبی شده بودم. اهنگ مال خود من باش امیر قمی به خانواده اش توجه ی نمیکرد و کار و زندگی اش را رها کرد بود تا مرا تعقیب کند و همراه من باشد؟! که چه؟ تا کجا؟

تا چه اندازه میخواست به این کار ادامه دهد؟ من از اینکه اهنگ مال خود من باش امیر قمی در هر زمان و هر مکانی همراهم است و به نوعی مراقب اهنگ مال خود من باش امیر ریمیکس شاداست خوشحال بودم، اما اکنون احساس بد و آزار دهندهای در وجودم شکل گرفته بود. یک انسان را از کار و زندگی اش انداخته بودم که چه؟

چه میتوانستم به اهنگ مال خود من باش امیر با صدای بچه بگویم؟

بگویم که برادرت همه چیز را رها کرده است تا تمام مدت به دنبال اهنگ مال خود من باش امیر ریمیکس بیفتد؟!

مطالب مشابه


آخرین مطالب